As persoas que cumpran ou vaian cumprir 40 anos antes do 1 de outubro de 2011 e acrediten unha determinada experiencia profesional ou laboral, poderán acceder a cursar un Grao na UNED relacionado con esa experiencia previa, sempre que non conten xa cun título que lles dea acceso á Universidade (PAU-selectividade, diplomatura, licenciatura, etc.).

Os interesados deben cumprir, polo tanto, 3 REQUISITOS:

  • cumprir 40 anos antes do 1 de outubro de 2011
  • non estar en posesión de ningunha titulación de acceso á Universidade
  • acreditar experiencia laboral ou profesional relacionada co Grao ao que se pretende acceder.

PROCEDEMENTO. O procedemento de acceso á Universidade para maiores de 40 anos articúlase en dúas fases: unha primeira fase de verificación de cumprimento de requisitos e unha segunda fase de entrevista persoal, á que só accederán aqueles que acrediten debidamente o cumprimento dos requisitos.

A) FASE 1: VERIFICACIÓN DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS (1 a 15 de setembro de 2011)

Para que a UNED poida verificar o cumprimento dos requisitos, as persoas interesadas deben proceder como segue:

  1. Descargar e cumprir o modelo de currículo.
  2. Cumprir e aboar en calquera sucursal do Banco de Santander a carta de pagamento
  3. Remitir á dirección de correo electrónico acceso40@adm.uned.es a seguinte documentación escanear: o currículo cumprido, DNI (por ambas as dúas caras), carta de pagamento selada polo Banco, documentación que acredite a gratuidade ou redución no prezo da matrícula (no seu caso), certificado oficial de vida laboral e certificados de empresas ou entidades con detalle da actividade desenvolvida e período de tempo.

A UNED comunicará, no seu caso, aos interesados a superación desta fase.

B) FASE 2: ENTREVISTA PERSOAL

A UNED comunicará oportunamente a data de celebración da entrevista persoal a aqueles interesados que superaran a fase 1. A entrevista realizarase telefonicamente.

A UNED notificará individualmente por correo electrónico a resolución adoptada como consecuencia da solicitude do interesado e do desenvolvemento das fases do procedemento de acceso.

Para máis información:  http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24359927,93_24359928&_dad=portal&_schema=PORTAL

Anuncios