Nas aulas soamente se impartirán presencialmente as seguintes titulacións:

  • Monforte: Curso de Acceso e Grao en Educación Social
  • Viveiro: Curso de Acceso
  • Foz: Curso de Acceso e Grao en Turismo

O resto de titulacións serán impartidas a través de video ou webconferencia (previa solicitude do servizo académico).

Enlace ás titulacións ofertadas: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,171801,93_20542729&_dad=portal&_schema=PORTAL&cod_provincia=27

Anuncios